Pesquisar este blog

Translate

Dandavat Pranams

All Glories to Srila Prabhupada and Srila Gurudeva
Jai Sri Radhe

Welcome

Dear Maharajas, Prabhus and Didis

segunda-feira, 15 de abril de 2013

Srila BV Narayan Maharaja Instruction On Chanting


                                                Pray Srila Gurudeva's Hari Katha Enters Our HeartsNenhum comentário:

Postar um comentário

Hare Krsna

Om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya
Caksur-unmilitam yena tasmai sri-guruve namah

nama om visnu-padaya radhikayah priyatmane
sri-srimad-bhaktivedanta narayana iti namine

Total de visualizações de página

Jay Jay Sri Radhe